Aktualny kurs akcji:

Nabycie akcji własnych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o nabyciu w dniu 25 marca 2009 roku 5340 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 22,80 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 5340 stanowią 0,0386% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 5340 głosom na WZA emitenta. Ponadto w dniu 26 marca 2009 roku emitent nabył 5170 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 22,90 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 5170 zł stanowią 0,0373% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 5170 głosom na WZA emitenta. Na podstawie umowy pośrednictwa z dnia 21 sierpnia 2008 roku Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki Śnieżka S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz FFiL Śnieżka S.A.

Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale NWZA emitenta nr 4/2008 z dnia 17 marca 2008 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 263 702 akcji własnych w celu umorzenia o wartości nominalnej 263 702 zł po średniej cenie 24,72 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 1,90% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 263 702 głosom na WZA.