Aktualny kurs akcji:

Nabycie akcji własnych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o nabyciu w dniu 23 marca 2009 roku 4212 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 22,50 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 4212 stanowią 0,0304% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 4212 głosom na WZA emitenta. Ponadto w dniu 24 marca 2009 roku emitent nabył 5820 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 22,70 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 5820 zł stanowią 0,0420% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 5820 głosom na WZA emitenta. Na podstawie umowy pośrednictwa z dnia 21 sierpnia 2008 roku Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki Śnieżka S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz FFiL Śnieżka S.A.

Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale NWZA emitenta nr 4/2008 z dnia 17 marca 2008 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 253 192 akcji własnych w celu umorzenia o wartości nominalnej 253 192 zł po średniej cenie 24,80 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 1,83% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 253 192 głosom na WZA.