Aktualny kurs akcji:

Nabycie akcji własnych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o nabyciu w dniu 18 marca 2009 roku 4941 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 22,11 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 4941 stanowią 0,0357% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 4941 głosom na WZA emitenta. Ponadto w dniu 19 marca 2009 roku emitent nabył 5037 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 22,48 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 5037 zł stanowią 0,0364% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 5037 głosom na WZA emitenta. Na podstawie umowy pośrednictwa z dnia 21 sierpnia 2008 roku Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki Śnieżka S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz FFiL Śnieżka S.A.

Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale NWZA emitenta nr 4/2008 z dnia 17 marca 2008 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 238 762 akcji własnych w celu umorzenia o wartości nominalnej 238 762 zł po średniej cenie 24,94 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 1,72% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 238 762 głosom na WZA.