Aktualny kurs akcji:

Nabycie akcji własnych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o nabyciu w dniu 16 marca 2009 roku 4741 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 21,90 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 4741 stanowią 0,0342% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 4741 głosom na WZA emitenta. Ponadto w dniu 17 marca 2009 roku emitent nabył 4844 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 22,28 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 4844 zł stanowią 0,0350% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 4844 głosom na WZA emitenta. Na podstawie umowy pośrednictwa z dnia 21 sierpnia 2008 roku Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki Śnieżka S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz FFiL Śnieżka S.A. 

Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale NWZA emitenta nr 4/2008 z dnia 17 marca 2008 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 228 784 akcji własnych w celu umorzenia o wartości nominalnej 228 784 zł po średniej cenie 25,05 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 1,65% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 228 784 głosom na WZA.