Aktualny kurs akcji:

Nabycie akcji własnych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o nabyciu w dniu 12 marca 2009 roku 4565 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 21,78 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 4565 stanowią 0,0330% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 4565 głosom na WZA emitenta. Ponadto w dniu 13 marca 2009 roku emitent nabył 4637 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 21,88 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 4637 zł stanowią 0,0335% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 4637 głosom na WZA emitenta. Na podstawie umowy pośrednictwa z dnia 21 sierpnia 2008 roku Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki Śnieżka S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz FFiL Śnieżka S.A.

Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale NWZA emitenta nr 4/2008 z dnia 17 marca 2008 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 219 199 akcji własnych w celu umorzenia o wartości nominalnej 219 199 zł po średniej cenie 25,18 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 1,58% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 219 199 głosom na WZA.