Aktualny kurs akcji:

Nabycie akcji własnych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o nabyciu w dniu 9 marca 2009 roku 4039 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 22,30 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 4039 zł stanowią 0,0292% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 4039 głosom na WZA emitenta. Na podstawie umowy pośrednictwa z dnia 21 sierpnia 2008 roku Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki Śnieżka S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz FFiL Śnieżka S.A.

Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale NWZA emitenta nr 4/2008 z dnia 17 marca 2008 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 201 673 akcji własnych w celu umorzenia o wartości nominalnej 201 673 zł po średniej cenie 25,47 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 1,46% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 201 673 głosom na WZA.