Aktualny kurs akcji:

Nabycie akcji własnych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o nabyciu w dniu 16 lutego 2009 roku 748 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 22,10 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 748 zł stanowią 0,0054% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 748 głosom na WZA emitenta. Ponadto w dniu 17 lutego 2009 roku emitent nabył 732 akcje własne w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 21,70 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 732 zł stanowią 0,0053% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 732 głosom na WZA emitenta.

Na podstawie umowy pośrednictwa z dnia 21 sierpnia 2008 roku Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki Śnieżka S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz FFiL Śnieżka S.A.

Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale NWZA emitenta nr 4/2008 z dnia 17 marca 2008 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 168 051 akcji własnych w celu umorzenia o wartości nominalnej 168 051 zł po średniej cenie 26,09 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 1,21% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 168 051 głosom na WZA.