Aktualny kurs akcji:

Nabycie akcji własnych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o nabyciu w dniu 6 lutego 2009 roku 1443 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 23,00 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 1443 zł stanowią 0,0104% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 1443 głosom na WZA emitenta. Na podstawie umowy pośrednictwa z dnia 21 sierpnia 2008 roku Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki Śnieżka S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz FFiL Śnieżka S.A.

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 160 248 akcji własnych w celu umorzenia o wartości nominalnej 160 248 zł po średniej cenie 26,26 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 1,16% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 160 248 głosom na WZA.