Aktualny kurs akcji:

Nabycie akcji własnych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o nabyciu w dniu 30 stycznia 2009 roku 1462 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 22,50 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 1462 zł stanowią 0,0106% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 1462 głosom na WZA emitenta. Na podstawie umowy pośrednictwa z dnia 21 sierpnia 2008 roku Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki Śnieżka S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz FFiL Śnieżka S.A.

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 154 558 akcji własnych w celu umorzenia o wartości nominalnej 154 558 zł po średniej cenie 26,37 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 1,12% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 154 558 głosom na WZA.