Aktualny kurs akcji:

Nabycie akcji własnych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o nabyciu w dniu 15 stycznia 2009 roku 1646 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 23,99 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 1646 zł stanowią 0,0119% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 1646 głosom na WZA emitenta. Na podstawie umowy pośrednictwa z dnia 21 sierpnia 2008 roku Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki Śnieżka S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz FFiL Śnieżka S.A.

Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale NWZA emitenta nr 4/2008 z dnia 17 marca 2008 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 141 922 akcji własnych w celu umorzenia o wartości nominalnej 141 922 zł po średniej cenie 26,68 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 1,02% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 141 922 głosom na WZA.