Aktualny kurs akcji:

Nabycie akcji własnych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o nabyciu w dniu 7 stycznia 2009 roku 1968 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 25,99 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 1968 zł stanowią 0,0142% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 1968 głosom na WZA emitenta. Na podstawie umowy pośrednictwa z dnia 21 sierpnia 2008 roku Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki Śnieżka S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz FFiL Śnieżka S.A.

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 133 912 akcji własnych w celu umorzenia o wartości nominalnej 133 912 zł po średniej cenie 26,76 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,97% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 133 912 głosom na WZA.