Aktualny kurs akcji:

Nabycie akcji własnych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o nabyciu w dniu 6 stycznia 2009 roku 1970 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 26,00 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 1970 zł stanowią 0,0142% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 1970 głosom na WZA emitenta. Na podstawie umowy pośrednictwa z dnia 21 sierpnia 2008 roku Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki Śnieżka S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz FFiL Śnieżka S.A.

Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale NWZA emitenta nr 4/2008 z dnia 17 marca 2008 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 131 944 akcji własnych w celu umorzenia o wartości nominalnej 131 944 zł po średniej cenie 26,77 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,95% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 131 944 głosom na WZA.