Aktualny kurs akcji:

Nabycie akcji własnych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o nabyciu w dniu 5 stycznia 2009 roku 1840 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 26,00 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 1840 zł stanowią 0,0133% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 1840 głosom na WZA emitenta. Na podstawie umowy pośrednictwa z dnia 21 sierpnia 2008 roku Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki Śnieżka S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz FFiL Śnieżka S.A.

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 129 974 akcji własnych w celu umorzenia o wartości nominalnej 129 974 zł po średniej cenie 26,78 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,94% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 129 974 głosom na WZA.