Aktualny kurs akcji:

Nabycie akcji własnych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o nabyciu w dniu 28 października 2008 roku 4110 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 23,45 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 4110 zł stanowią 0,0297% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 4110 głosom na WZA emitenta. Na podstawie umowy pośrednictwa z dnia 21 sierpnia 2008 roku Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki Śnieżka S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz FFiL Śnieżka S.A.

Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale NWZA emitenta nr 4/2008 z dnia 17 marca 2008 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 66 291 akcji o wartości nominalnej 66 291 zł po średniej cenie 29,17 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,48% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 66 291 głosom na WZA