Aktualny kurs akcji:

Nabycie akcji własnych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym podpisanej umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia. Umowa została zawarta ze spółką PHU Promesa Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach w formie umowy cywilnoprawnej i jest opatrzona datą 7 października 2008 roku. Przedmiotem umowy jest nabycie przez emitenta 20 000 akcji własnych w celu umorzenia po cenie 30,00 zł za akcję. Łączna wartość transakcji wynosi 600 000 zł.Kursem odniesienia dla określenia ceny transakcji była ostatnia cena rynku regulowanego poprzedzającego ustalenia pomiędzy stronami tj. cena zamknięcia notowań GPW z dnia 6 października 2008 roku, która wyniosła 30,04 zł za akcję.

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 51 614 akcji o wartości nominalnej 51 614 zł po średniej cenie 30,26 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,37% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 51 614 głosom na WZA.