Aktualny kurs akcji:

Możliwe objęcie akcji

W dniu 10 lutego 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgomadzenie spółki RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW S.A. z siedzibą w Radomiu (numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000137070) podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez esmisję 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, będących akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, iż każda akcja nowej emisji, serii E daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Cena emisyjna akcji serii E jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty).

Oferta objęcia akcji może zostać skierowana do adresatów wskazanych w uchwale Rady Nadzorczej Spółki w trybie subskrypcji prywatnej. Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie (Emitent) rozważa przeprowadzenie inwestycji poprzez objęcie akcj nowej emisji (serii E) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, w przypadku skierowania do Emitenta przez Zarząd Spółki oferty objęcia akcji serii E, o  czym Emitent poinformował Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  w  dniu 10 lutego 2018 r.

O objęciu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki albo o ich nieobjęciu z powodu nieotrzymania lub niezaakceptowania oferty objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, Emitent poinformuje w osobnym komunikacie.