Aktualny kurs akcji:

Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr 1/2015

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje niniejszym korektę skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr 1/2015 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 7 maja 2015 roku.

Zmianie ulegają następujące pozycje Śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku:

Było:
(Zysk) strata związane z działalnością finansową i różnice kursowe  (6 074)
Winno być:
(Zysk) strata związane z działalnością finansową i różnice kursowe    4 539

Było
Spłata kredytów i pożyczek       (20 668)
Winno być
Spłata kredytów i pożyczek       (31 281)

W związku z powyższymi zmianami zmianie uległy również następujące pozycje Śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku:

Było:
Korekty:         (823)
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed
uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym:    3 391
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej:         (10 118)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej:           (14 034)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej:            42 839

Winno być:
Korekty:         9 790
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed
uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym:             14 004
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej:                495
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej:             (3 421)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej:             32 226

Zmianie ulegają następujące pozycje Śródrocznego skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku:

Było:
Zysk (strata) związana z działalnością finansową i różnice kursowe  (5 817)
Winno być:
(Zysk) strata związana z działalnością finansową i różnice kursowe    4 796

Było
Spłata kredytów i pożyczek       (20 668)
Winno być
Spłata kredytów i pożyczek       (31 281)

W związku z powyższymi zmianami zmianie uległy również następujące pozycje Śródrocznego skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku:

Było:
Korekty:         (664)
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed
uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym:             (1 088)
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej:         (13 868)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej:           (17 416)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej:            44 927

Winno być:
Korekty:         9 948
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed
uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym:               9 525
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej:           (3 256)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej:             (6 803)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej:             34 315