Aktualny kurs akcji:

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 6/2018 z dnia 22.03.2018 – Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w spółce

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przekroczenia 5% ogólnej liczby głosów w spółce, zawiadamia że  po obliczeniu liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przysługujących Kayne Arderson Rudnick Investment Management (Inwestor) w oparciu o  zawiadomienie z dnia 01.03.2018 r.  nie został osiągnięty  limit 5% ogólnej liczby głosów w spółce określony w art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W związku z powyższym zawiadomieniem, Zarząd Spółki w dniu 22.03.2018 r. w oparciu o przepis art. 70 ustawy o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazał do publicznej wiadomości informację o zmianie ilości akcji i głosów w zakresie określonym w art. 69 w.w. ustawy. Zawiadomienie z dnia 01.03.2018 r. dotyczyło zmiany ilości akcji i głosów w wyniku zakupu przez Inwestora akcji Spółki w dniu 23 lutego 2018 roku. Przed zmianą Inwestor posiadał 550.752 akcji dających 4,36 % udziału w kapitale zakładowym i 3,76% głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku zakupu przez Inwestora  dodatkowych akcji Inwestor aktualnie posiada łącznie 679.168 akcji. Po dokonaniu przeliczenia ogólnej liczby głosów przysługujących Inwestorowi na Walnym Zgromadzeniu, Emitent ustalił, że Inwestor posiada 679.168 akcji dających 5,38 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 4,64 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Mając na uwadze powyższe nie zostały osiągnięte limity głosów w Spółce określone w art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.