Aktualny kurs akcji:

Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna przekazuje informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI

1.1. Spółka prowadzi sprawną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, rzetelnie informując o sprawach jej dotyczących. W tym celu spółka wykorzystuje różnorodne narzędzia i formy porozumiewania się, w tym przede wszystkim korporacyjną stronę internetową, na której zamieszcza wszelkie informacje istotne dla inwestorów.
Zasada jest stosowana.

1.2. Spółka umożliwia zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi zawartymi w raporcie okresowym w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego, a jeżeli z uzasadnionych powodów nie jest to możliwe, jak najszybciej publikuje co najmniej wstępne szacunkowe wyniki finansowe.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Dynamiczny rozwój Grupy Śnieżka w ostatnich latach (m.in. wdrożenie z początkiem 2021 r. gruntownych zmian modelu operacyjnym Grupy oraz wcześniejsze przejęcia spółek i powiększenie się Grupy) ma obecnie bardzo duży wpływ na proces przygotowywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych i terminy ich publikacji. Spółka dokłada jednak starań, aby publikować osiągane przez Grupę wyniki finansowe w możliwie najkrótszym czasie i nie wyklucza w przyszłości skrócenia terminów publikacji raportów okresowych – zwłaszcza kwartalnych i półrocznych. Polityka informacyjna Spółki przewiduje możliwość przekazywania do publicznej wiadomości raportów typu profit warning.

1.3. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności obejmującą:

1.3.1. zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju;
Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka nie przekazała dokumentu strategii biznesowej do publicznej wiadomości. Jednocześnie Grupa m.in. posiada polityki lub procedury należytej staranności w odniesieniu do wielu zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji. Grupa Śnieżka prowadzi politykę łączącą jej dynamiczny rozwój z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, uwzględniając tematykę ESG w swojej działalności. Przejawia się to między innymi w: • dbałości o prawa, bezpieczeństwo i rozwój pracowników, • ograniczaniu bezpośredniego i pośredniego negatywnego wpływu działalności Grupy na lokalne społeczności, • dbałości o środowisko naturalne i racjonalnym korzystaniu z jego zasobów, • trosce się o jakość procesów produkcyjnych i wyrobów, • zachowaniu transparentności działań rynkowych, • kreowaniu projektów sprzyjających wyrównywaniu szans społecznych. Informacje z zakresu ESG są zawarte w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych, które stanowi część rocznego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka. Grupa Kapitałowej Śnieżka realizuje politykę ekologiczną, której głównym celem jest ochrona zasobów naturalnych poprzez przestrzeganie i wdrażanie wymagań środowiskowych i jakościowych oraz kreowanie właściwych postaw i świadomości pracowników w zakresie aspektów środowiskowych. Przyjęto, że najwyższa jakość produktów, uwzględniająca preferencje klientów, warunki rynkowe oraz dbałość o środowisko są niezbędnymi warunkami trwałego rozwoju Grupy. Cele środowiskowe FFIL Śnieżka SA (które stopniowo będą implementowane do spółek zależnych) obejmują: – ochronę zasobów naturalnych poprzez przestrzeganie i wdrażanie do stosowania wymagań środowiskowych, – kreowanie wśród pracowników świadomości właściwych postaw poprzez odpowiednią gospodarkę odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, – redukcję zanieczyszczeń emitowanych do powietrza (LZO) oraz ochronę wód i gruntu. Grupa Śnieżka stale monitoruje środowiskowe aspekty swojej działalności i śledzi zmiany prawa w tym zakresie, odpowiedzialnie zarządzając działalnością swoich zakładów produkcyjnych i kreując własne dobre praktyki w zakresie ochrony zasobów przyrody. Dotyczy to także produktów Grupy, które nie tylko są dostosowane do regulacji zewnętrznych, ale podlegają także wewnętrznym rygorystycznym wymogom bezpieczeństwa środowiskowego. Spółki należące do Grupy na bieżąco monitorują swój wpływ na środowisko poprzez ewidencję zużycia mediów, emisji zanieczyszczeń, wytwarzanych odpadów i opakowań wprowadzanych do obiegu. Prowadzone są również badania emisji wytwarzanych i odprowadzanych zanieczyszczeń. W swoim oświadczeniu na temat informacji niefinansowych Grupa prezentuje wybrane wskaźniki środowiskowe, zidentyfikowane jako znaczące w jej działalności: emisję lotnych związków organicznych (LZO) i pyłów, emisję ze spalania gazu ziemnego wysokometanowego, wytwarzanie odpadów (niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne) oraz wytwarzanie odpadów opakowań innych niż niebezpieczne. Na dzień publikacji niniejszego oświadczenia Spółka rozpoczęła prace nad strategią zrównoważonego rozwoju obejmującej obszary ESG.

1.3.2. sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka nie przekazała dokumentu strategii biznesowej do publicznej wiadomości. Grupa Śnieżka – w tym FFiL Śnieżka S.A. – szczegółowo odnosi się do kwestii społecznych oraz pracowniczych. Podstawią działań w tych obszarach są trzy wartości organizacyjne: „Ludzie”, „Współpraca, szacunek i zaufanie” oraz „Odpowiedzialność i zaangażowanie”. W obszarze społecznym Grupa posiada m.in. „Politykę Zaangażowania Społecznego”. Zgodnie z nią nadrzędnym celem wszystkich podejmowanych przez Grupę działań (zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i lokalnym) jest takie ich projektowanie, aby były nośnikami faktycznego wsparcia i pomocy w wyznaczonych obszarach, zgodnie z zasadą wyrównywania szans i zrównoważonego rozwoju. Grupa szanuje także prawa społeczności lokalnych, uznając ich podmiotowość, chęć samostanowienia i wszelkie przynależne im prawa. W ramach tego zobowiązania podejmuje adekwatne środki bezpieczeństwa w celu zminimalizowania negatywnego wpływu swojej działalności na społeczności lokalne. W obszarze pracowniczym Spółka realizuje „Politykę Personalną Grupy Kapitałowej Śnieżka”. Jest ona oparta na założeniu, że sukces organizacji zależy od ludzi, którzy w niej pracują. Grupa przykłada dużą wagę do tego, aby wszelkie działania podejmowane w ramach realizacji założeń polityki były transparentne, a procesy i procedury jawne i zrozumiałe dla wszystkich pracowników. Polityka rekrutacji i zatrudniania oparta jest o wysokie standardy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji (równość szans). Polityka szkoleń i rozwoju zakłada, iż z działań szkoleniowych i rozwojowych mogą korzystać wszyscy pracownicy bez względu na wiek czy płeć. Z kolei polityka płacowa zapewnia spójny system wynagradzania opartego na wartościowaniu stanowisk pracy.

1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.:

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka nie przekazała dokumentu strategii biznesowej do publicznej wiadomości. Spółka uwzględnia tematykę ESG w swojej działalności. Grupa m.in. posiada polityki oraz procedury należytej staranności w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji. Informacje z zakresu ESG są zawarte w corocznych oświadczeniach na temat informacji niefinansowych, stanowiących wyodrębnioną część sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka (część raportu rocznego). Na dzień publikacji niniejszego oświadczenia Spółka rozpoczęła prace nad strategią zrównoważonego rozwoju obejmującej obszary ESG.

1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka;

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Pomimo nieopublikowania strategii biznesowej, w tym strategii w obszarze ESG oraz kwestii związanych ze zmianami klimatycznymi, Spółka uznaje te obszary za istotne, analizując i uwzględniając wpływ zmian klimatycznych na jej model biznesowy oraz podejmując inicjatywy i działania mające na celu ograniczenie wpływu działalności Spółki na klimat.

1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

W Spółce nie są tolerowane żadne przypadki dyskryminacji m.in. ze względu na płeć. Posiadanie w organizacji pracowników o wysokich kwalifikacjach, kompetencjach i doświadczeniu jest jednym z najistotniejszych elementów, na których Grupa Kapitałowa Śnieżka opiera swój rozwój. Kadra posiadająca odpowiednią, specjalistyczną lub praktyczną wiedzę w poszczególnych obszarach biznesowych jest kluczowa do budowania i utrzymania przewagi konkurencyjnej Grupy. Polityka płacowa zapewnia spójny system wynagradzania opartego na wartościowaniu stanowisk pracy (kategorie zaszeregowania przypisane do poszczególnych stanowisk organizacyjnych) oraz analizie wynagrodzeń rynkowych w sektorze firm produkcyjnych. Podstawą wartościowania jest ocena odpowiedzialności poszczególnych stanowisk.

1.5. Co najmniej raz w roku spółka ujawnia wydatki ponoszone przez nią i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. Jeżeli w roku objętym sprawozdaniem spółka lub jej grupa ponosiły wydatki na tego rodzaju cele, informacja zawiera zestawienie tych wydatków.
Zasada jest stosowana.

1.6. W przypadku spółki należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na kwartał, a w przypadku pozostałych nie rzadziej niż raz w roku, spółka organizuje spotkanie dla inwestorów, zapraszając na nie w szczególności akcjonariuszy, analityków, ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów. Podczas spotkania zarząd spółki prezentuje i komentuje przyjętą strategię i jej realizację, wyniki finansowe spółki i jej grupy, a także najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność spółki i jej grupy, osiągane wyniki i perspektywy na przyszłość. Podczas organizowanych spotkań zarząd spółki publicznie udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.

Zasada jest stosowana.

1.7. W przypadku zgłoszenia przez inwestora żądania udzielenia informacji na temat spółki, spółka udziela odpowiedzi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.
Zasada jest stosowana.

ZARZĄD I RADA NADZORCZA

2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka nie opracowała i nie stosuje polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu oraz rady nadzorczej. Fundamentalnym kryterium wyboru na stanowiska zarządcze i nadzorcze w Spółce są kompetencje oraz spełnianie wymagań dla danego stanowiska. Elementy takie jak płeć lub inne, np. wiek nie mają wpływu na ocenę kandydatów, jako mogące prowadzić do dyskryminacji. Różnorodność w Grupie ma aspekt praktyczny. Przykładowo kobiety pełnią (i historycznie pełniły) funkcje zarządcze oraz nadzorcze w spółkach Grupy Śnieżka, a na koniec 2020 r. na stanowiskach menedżerskich w spółkach Grupy Śnieżka było zatrudnionych 70 kobiet, co stanowiło łącznie 31,5% wszystkich osób zatrudnionych na tych stanowiskach.

2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

W ocenie Spółki prawo wyboru członków rady nadzorczej należy do jej akcjonariuszy, a członków zarządu – do rady nadzorczej.

2.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Zasada jest stosowana.

2.4. Głosowania rady nadzorczej i zarządu są jawne, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.
Zasada jest stosowana.

2.5. Członkowie rady nadzorczej i zarządu głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne.
Zasada jest stosowana.

2.6. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej członka zarządu. Członek zarządu nie powinien podejmować dodatkowej aktywności zawodowej, jeżeli czas poświęcony na taką aktywność uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w spółce.

Zasada jest stosowana.

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Pani Joanna Wróbel-Lipa, będąca wiceprezesem FFiL Śnieżka SA i dyrektorem ds. handlowych, pełni również funkcję prezesa zarządu spółki zależnej – Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. („Śnieżka ToC”). Ze względu na zmiany w modelu operacyjnym Grupy Śnieżka, tj. przeniesienie z początkiem 2021 r. Pionu Handlowego ze Spółki do Śnieżka ToC, łączenie obu funkcji przez Joannę Wróbel-Lipę nie uniemożliwia rzetelnego wykonywania obowiązków w Spółce.

2.7. Pełnienie przez członków zarządu spółki funkcji w organach podmiotów spoza grupy spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Zasada jest stosowana.

2.8. Członkowie rady nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
Zasada jest stosowana.

2.9. Przewodniczący rady nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami komitetu audytu działającego w ramach rady.
Zasada jest stosowana.

2.10. Spółka, adekwatnie do jej wielkości i sytuacji finansowej, deleguje środki administracyjne i finansowe konieczne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania rady nadzorczej.
Zasada jest stosowana.

2.11. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej:

2.11.1. informacje na temat składu rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności;
Zasada jest stosowana.

2.11.2. podsumowanie działalności rady i jej komitetów;
Zasada jest stosowana.

2.11.3. ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej;
Zasada jest stosowana.

2.11.4. ocenę stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
Zasada jest stosowana.

2.11.5. ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5;
Zasada jest stosowana.

2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje tej zasady wobec niestosowania Zasady 2.1.

SYSTEMY I FUNKCJE WEWNĘTRZNE

3.1. Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance),a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności, za działanie których odpowiada zarząd.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

W Spółce utrzymywane są systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance),jednak nie wyodrębniono organizacyjnie jednostki audytu wewnętrznego.

3.2. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za zadania poszczególnych systemów lub funkcji, chyba że nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar spółki lub rodzaj jej działalności.

Zasada jest stosowana.

3.3. Spółka należąca do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 powołuje audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego, działającego zgodnie z powszechnie uznanymi międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. W pozostałych spółkach, w których nie powołano audytora wewnętrznego spełniającego ww. wymogi, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcje komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba powołania takiej osoby.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce utrzymywane są systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance),jednak nie wyodrębniono organizacyjnie jednostki audytu wewnętrznego.

3.4. Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance oraz kierującego audytem wewnętrznym powinno być uzależnione od realizacji wyznaczonych zadań, a nie od krótkoterminowych wyników spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce są wyznaczone osoby odpowiadająca za zarządzanie ryzykiem i compliance, jednak nie ma osoby kierującej audytem wewnętrznym.

3.5. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu.
Zasada jest stosowana.

3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce nie ma osoby kierującej audytem wewnętrznym.

3.7. Zasady 3.4 – 3.6 mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy spółki o istotnym znaczeniu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zadań.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje tej Zasady wobec niestosowania Zasady 3.4. i 3.6.

3.8. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny, a w przypadku braku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji zarząd spółki, przedstawia radzie nadzorczej ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.

Zasada jest stosowana.

3.9. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą 2.11.3. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.

Zasada jest stosowana.

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Rada nadzorcza monitoruje skuteczność́ systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance),oraz audytu wewnętrznego. W spółce nie wyodrębniono jednak organizacyjnie jednostki audytu wewnętrznego.

3.10. Co najmniej raz na pięć lat w spółce należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 dokonywany jest, przez niezależnego audytora wybranego przy udziale komitetu audytu, przegląd funkcji audytu wewnętrznego.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje tej Zasady wobec niestosowania Zasady 3.1.

WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne),jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W ocenie Spółki dotychczasowy tryb przeprowadzania walnych zgromadzeń, realizowany na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, jest wystarczający.

4.2. Spółka ustala miejsce i termin, a także formę walnego zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. W tym celu spółka dokłada również starań, aby odwołanie walnego zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie przerwy w obradach następowały wyłącznie w uzasadnionych przypadkach oraz by nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Zasada jest stosowana.

4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółki dąży do jak najsprawniejszego przeprowadzania obrad walnych zgromadzeń. W związku z dążeniem do ograniczania dodatkowych obciążeń techniczno-organizacyjnych Spółka nie transmituje obrad w czasie rzeczywistym.

4.4. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.
Zasada jest stosowana.

4.5. W przypadku otrzymania przez zarząd informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 – 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ma zastosowanie również w przypadku zwołania walnego zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
Zasada jest stosowana.

4.6. W celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w walnym zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należytym rozeznaniem, projekty uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawianej walnemu zgromadzeniu. W przypadku gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono uprzednio przedstawione przez akcjonariusza lub akcjonariuszy.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka umożliwia przedstawianie akcjonariuszom szczegółowych uzasadnień uchwał i udostępnia je w przypadku ich otrzymania.

4.7. Rada nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez zarząd do porządku obrad walnego zgromadzenia.
Zasada jest stosowana.

4.8. Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem.
Zasada jest stosowana.

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka zachęca akcjonariuszy do przesyłania projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia i uzasadnień do tych uchwał z możliwie dużym wyprzedzeniem w stosunku do ogłoszonego terminu walnego zgromadzenia i przekazuje ewentualnie udostępnione jej uzasadnienia do publicznej wiadomości.

4.9. W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do rady nadzorczej lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji:

4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;

Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka zachęca akcjonariuszy do zgłaszania kandydatur do rady nadzorczej z możliwie dużym wyprzedzeniem w stosunku do ogłoszonego terminu walnego zgromadzenia. Umożliwia także wnioskodawcom przekazywanie materiałów i publikuje je na stronie internetowej po ich otrzymaniu.

4.9.2. kandydat na członka rady nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka oczekuje od wszystkich kandydatów składania ww. oświadczeń.

4.10. Realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych uprawnień nie mogą prowadzić do utrudniania prawidłowego działania organów spółki.
Zasada jest stosowana.

4.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej biorą udział w obradach walnego zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Zarząd prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. Zarząd omawia istotne zdarzenia dotyczące minionego roku obrotowego, porównuje prezentowane dane z latami wcześniejszymi i wskazuje stopień realizacji planów minionego roku.
Zasada jest stosowana.

4.12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
Zasada jest stosowana.

4.13. Uchwała o nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, która jednocześnie przyznaje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji wybranym akcjonariuszom lub innym podmiotom, może być podjęta, jeżeli spełnione są co najmniej poniższe przesłanki:
a) spółka ma racjonalną, uzasadnioną gospodarczo potrzebę pilnego pozyskania kapitału lub emisja akcji związana jest z racjonalnymi, uzasadnionymi gospodarczo transakcjami, m.in. takimi jak łączenie się z inną spółką lub jej przejęciem, lub też akcje mają zostać objęte w ramach przyjętego przez spółkę programu motywacyjnego;
b) osoby, którym przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa, zostaną wskazane według obiektywnych kryteriów ogólnych;
c) cena objęcia akcji będzie pozostawać w racjonalnej relacji do bieżących notowań akcji tej spółki lub zostanie ustalona w wyniku rynkowego procesu budowania księgi popytu.
Zasada jest stosowana.

4.14. Spółka powinna dążyć do podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy. Pozostawienie całości zysku w spółce jest możliwe, jeżeli zachodzi którakolwiek z poniższych przyczyn:
a) wysokość tego zysku jest minimalna, a w konsekwencji dywidenda byłaby nieistotna w relacji do wartości akcji;
b) spółka wykazuje niepokryte straty z lat ubiegłych, a zysk przeznaczony jest na ich zmniejszenie;
c) spółka uzasadni, że przeznaczenie zysku na inwestycje przyniesie akcjonariuszom wymierne korzyści;
d) spółka nie wygenerowała środków pieniężnych umożliwiających wypłatę dywidendy;
e) wypłata dywidendy istotnie zwiększyłaby ryzyko naruszenia kowenantów wynikających z wiążących spółkę umów kredytowych lub warunków emisji obligacji;
f) pozostawienie zysku w spółce jest zgodne z rekomendacją instytucji sprawującej nadzór nad spółką z racji prowadzenia przez nią określonego rodzaju działalności.

Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zarząd Spółki, po przeanalizowaniu sytuacji płynnościowej oraz zamierzeń inwestycyjnych, rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy (w tym jej wysokość) albo zatrzymanie zysków, i przekazuję informację w tym zakresie w formie raportu. Jednak o podziale zysku netto za dany rok obrotowy, w tym ewentualnej wypłacie dywidendy, każdorazowo decydują wyłącznie akcjonariusze obecni na walnym zgromadzeniu i głosujący w tej sprawie.

KONFLIKT INTERESÓW I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

5.1. Członek zarządu lub rady nadzorczej informuje odpowiednio zarząd lub radę nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.
Zasada jest stosowana.

5.2. W przypadku uznania przez członka zarządu lub rady nadzorczej, że decyzja, odpowiednio zarządu lub rady nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem spółki, powinien zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej jego zdania odrębnego w tej sprawie.
Zasada jest stosowana.

5.3. Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi. Dotyczy to także transakcji akcjonariuszy spółki zawieranych z podmiotami należącymi do jej grupy.
Zasada jest stosowana.

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W Spółce wdrożono „Procedurę okresowej oceny transakcji zawieranych przez Fabrykę Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z podmiotami powiązanymi na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności spółki”. Dokument został przyjęty przez radę nadzorczą Spółki

5.4. Spółka może nabywać akcje własne (buy-back) wyłącznie w takim trybie, w którym poszanowane są prawa wszystkich akcjonariuszy.

Zasada jest stosowana.

5.5. W przypadku gdy transakcja spółki z podmiotem powiązanym wymaga zgody rady nadzorczej, przed podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody rada ocenia, czy istnieje konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych.
Zasada jest stosowana.

5.6. Jeżeli zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym wymaga zgody walnego zgromadzenia, rada nadzorcza sporządza opinię na temat zasadności zawarcia takiej transakcji. W takim przypadku rada ocenia konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, o której mowa w zasadzie 5.5.
Zasada jest stosowana.

5.7. W przypadku gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki, w tym przedstawia opinię rady nadzorczej, o której mowa w zasadzie 5.6.
Zasada jest stosowana.

WYNAGRODZENIA

6.1. Wynagrodzenie członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinno być wystarczające dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wysokość wynagrodzenia powinna być adekwatna do zadań i obowiązków wykonywanych przez poszczególne osoby i związanej z tym odpowiedzialności.
Zasada jest stosowana.

6.2. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniały poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji spółki w zakresie wyników finansowych i niefinansowych oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i zrównoważonego rozwoju, a także stabilności funkcjonowania spółki.
Zasada jest stosowana.

6.3. Jeżeli w spółce jednym z programów motywacyjnych jest program opcji menedżerskich, wówczas realizacja programu opcji winna być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych, w przeciągu co najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla spółki celów finansowych i niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju, a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie może odbiegać od wartości akcji z okresu uchwalania programu.

Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka obecnie nie realizuje programu opcji menedżerskich.

6.4. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach.
Zasada jest stosowana.

6.5. Wysokość wynagrodzenia członków rady nadzorczej nie powinna być uzależniona od krótkoterminowych wyników spółki.
Zasada jest stosowana.