Aktualny kurs akcji:

Informacja o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 14 marca 2011 roku informacji z AMPLICO Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., opatrzonej datą 11 marca 2011 roku, o przekroczeniu przez zarządzany przez nie AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej „OFE”) 10% ogólnej liczby głosów w Spółce Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

Przekroczenie progu 10% głosów nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki w dniu 7 marca 2011 roku. Bezpośrednio przed zmianą udziału OFE posiadał 1 540 481 akcji zwykłych na okaziciela spośród 13 550 676 akcji, co stanowiło 11,37% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 1 540 481 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9,90% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie OFE posiada 1 710 696 akcji zwykłych na okaziciela spośród 13 550 676 akcji, co stanowi 12,62% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 1 710 696 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,00% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wg otrzymanej informacji inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. W perspektywie 12 miesięcy AMPLICO OFE dopuszcza możliwość zwiększenia ilości posiadanych akcji w zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej i funkcjonowania spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie aktywów w ramach działalności inwestycyjnej Funduszu z zamiarem osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat. Fundusz nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź zmian w kształtowaniu się sytuacji rynkowej lub funkcjonowania spółki.