Aktualny kurs akcji:

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie („Śnieżka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2020 rok w wysokości 3,60 zł (trzy złote sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie  45 424 000,80 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych, osiemdziesiąt groszy).

Dniem dywidendy jest dzień 17 maja 2021 roku, wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 31 maja 2021 roku. Liczba akcji objętych dywidendą na dzień 29 kwietnia 2021 roku wynosi 12 617 778 sztuk.