Aktualny kurs akcji:

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje niniejszym, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2013 rok w wysokości 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie 31 544 445 złotych. Dniem dywidendy jest dzień 17 czerwca 2014 roku, wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 1 lipca 2014 roku.

Liczba akcji objętych dywidendą na dzień 2 czerwca 2014 roku wynosi 12 617 778 sztuk.