Aktualny kurs akcji:

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje niniejszym, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2016 rok w wysokości 3,20 zł (trzy złote dwadzieścia groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 40 376 889,60 złotych. Dniem dywidendy jest dzień 19 czerwca 2017 roku, wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 3 lipca 2017 roku.

Liczba akcji objętych dywidendą na dzień 1 czerwca 2017 roku wynosi 12 617 778 sztuk.