Aktualny kurs akcji:

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje niniejszym o decyzji dotyczącej wypłaty dywidendy podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Akcjonariuszy emitenta w dniu 25 czerwca 2009 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w wysokości 1,35 zł (jeden złoty i trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 18 297 342,45 złotych,

  • dniem dywidendy jest dzień 25 sierpnia 2009 roku.
  • wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 08 września 2009 roku.

Liczba akcji objętych dywidendą na dzień 25 czerwca 2009 roku wynosi 13 553 587 sztuk.