Aktualny kurs akcji:

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie („Śnieżka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2018 rok w wysokości 2,60 zł (dwa złote sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 32 806 222,80 zł (słownie złotych: trzydzieści dwa miliony osiemset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote, osiemdziesiąt groszy).

Dniem dywidendy jest dzień 14 maja 2019 roku, wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 28 maja 2019 roku. Liczba akcji objętych dywidendą na dzień 26 kwietnia 2019 roku wynosi 12 617 778 sztuk.