Aktualny kurs akcji:

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie („Śnieżka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2023 rok w wysokości 3,17 zł (trzy złote siedemnaście groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie 39 998 356,26 zł (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia sześć groszy).

Dniem dywidendy jest dzień 15 maja 2024 roku, wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 29 maja 2024 roku.

Liczba akcji objętych dywidendą na dzień 26 kwietnia 2024 roku wynosi 12 617 778 sztuk.