Aktualny kurs akcji:

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie („Śnieżka”) informuje,
że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2023 rok w wysokości 3,17 zł (trzy złote siedemnaście groszy) na jedną akcję
tj. w łącznej kwocie 39 998 356,26 zł (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia sześć groszy).