Aktualny kurs akcji:

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie („Śnieżka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2021 rok w wysokości 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie  31 544 445,00   zł (słownie złotych: trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych zero groszy).

Dniem dywidendy jest dzień 15 czerwca 2022 roku, wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2022 roku. Liczba akcji objętych dywidendą na dzień 31 maja 2022 roku wynosi 12 617 778 sztuk.