Aktualny kurs akcji:

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje niniejszym, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2014 rok w wysokości 3,10 zł (trzy złote dziesięć groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie 39 115 111,80 złotych. Dniem dywidendy jest dzień 19 czerwca 2015 roku, wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 3 lipca 2015 roku.

Liczba akcji objętych dywidendą na dzień 5 czerwca 2015 roku wynosi 12 617 778 sztuk.