Aktualny kurs akcji:

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje niniejszym, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2015 rok w wysokości 3,15 zł (trzy złote piętnaście groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 39 746 000,70 złotych. Dniem dywidendy jest dzień 17 czerwca 2016 roku, wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 1 lipca 2016 roku.

Liczba akcji objętych dywidendą na dzień 3 czerwca 2016 roku wynosi 12 617 778 sztuk.