Aktualny kurs akcji:

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje niniejszym, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2011 rok w wysokości 1,35 zł (jeden złoty i trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 17 034 000,30 złotych. Dniem dywidendy jest dzień 4 lipca 2012 roku, wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 18 lipca 2012 roku.

Liczba akcji objętych dywidendą na dzień 15 czerwca 2012 roku wynosi 12 617 778 sztuk.