Aktualny kurs akcji:

Dywidenda od spółki zależnej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że w dniu 22 grudnia 2015 roku  Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od emitenta TM Investment Sp. z o.o. w Brzeźnicy zdecydowało o wypłacie dywidendy z lat ubiegłych w wysokości 25 708 423,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset osiem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote 25/100). Dodatkowo Zarząd spółki TM Investment sp. z o.o.  zdecydował w dniu 22 grudnia 2015 roku o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku w wysokości 4 407 993,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote). FFiL Śnieżka SA  posiada 100% udziałów w spółce TM Investment sp. z o.o.
Łączna kwota dywidendy jaką otrzyma Śnieżka SA wynosi 30 116 416,25 zł (słownie: trzydzieści milionów sto szesnaście tysięcy czterysta szesnaście złotych 25/100).

Łączna wartość dywidendy od TM Investment sp. z o.o. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 30 116 416,25 zł.

Kryterium uznania dzisiejszej transakcji za znaczącą jest wartość dywidendy, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.