Aktualny kurs akcji:

Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok

Zarząd FFiL Śnieżka SA informuje o podjęciu w dniu 26 kwietnia 2018 roku decyzji o wysokości deklarowanej dywidendy z zysku za 2017 rok.  Zarząd zaproponował aby dywidenda na jedną akcję z zysku za 2017 rok wyniosła 2,00 zł (słownie: dwa złote zero groszy). Ostateczną decyzję o wysokości dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.