Aktualny kurs akcji:

Deklaracja wypłaty dywidendy

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o podjęciu w dniu 18 kwietnia 2016 roku decyzji o wysokości deklarowanej dywidendy.  Zarząd zaproponował aby dywidenda na jedną akcję z zysku za 2015 rok wyniosła 3,15 zł (słownie: trzy złote piętnaście groszy). Ostateczną decyzję o wysokości dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.