Aktualny kurs akcji:

Deklaracja wypłaty dywidendy

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o podjęciu w dniu 14 maja 2012 roku decyzji o wysokości deklarowanej dywidendy.Zarząd zaproponował aby dywidenda na jedną akcję z zysku za 2011 rok wyniosła 1,35 zł (słownie: jeden złoty i trzydzieści pięć groszy). Dniem dywidendy będzie dzień 4 lipca 2012 roku, wypłata nastąpi w dniu 18 lipca 2012 roku Ostateczną decyzję o wysokości dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.