Aktualny kurs akcji:

Aneksy do umowy kredytowej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu 11 stycznia 2012 roku aneksów do umowy kredytowej z Bankiem DnB NORD Polska S.A. Aneksy opatrzone datą 11 stycznia 2012 roku umożliwiają korzystanie z kredytu w wysokości do 6 mln zł oraz do 5 mln USD do dnia 17 stycznia 2013 roku. Jako zabezpieczenie kredytu zostały przyjęte:

  • hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 30 mln zł na nieruchomości Spółki objętej KW nr 8120, 25706, 43187, 21259, 30026 położonej w Lubzinie, wartość nieruchomości w księgach rachunkowych emitenta wynosi 8,04 mln zł,
  • cesja praw z umowy ubezpieczenia,
  • potwierdzony przelew wierzytelności o wartości nie niższej niż 5 mln zł,
  • zastawy na środkach trwałych o wartości nie niższej niż 10 mln zł,
  • oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR/LIBOR 1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Łączna wartość umów kredytowych zawartych z bankiem DnB NORD Polska S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 6 mln zł i 5 mln USD to jest łącznie 23,5 mln wg kursu NBP z dnia podpisania umowy.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość kredytu, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.