Aktualny kurs akcji:

Aneksy do umowy kredytowej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu 8 stycznia 2013 roku aneksów do umowy kredytowej z Bankiem DnB NORD Polska S.A. Aneksy opatrzone datą 8 stycznia 2013 roku umożliwiają korzystanie z kredytu w wysokości do 9 mln zł oraz do 4 mln USD do dnia 16 stycznia 2014 roku. Jako zabezpieczenie kredytu zostały przyjęte:

  • hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 32 mln zł na nieruchomości Spółki objętej KW nr RZ1R/00008120/3, RZ1R/000025706/0, RZ1R/000043187/7, RZ1R/000021259/3, RZ1R/000030026/7 położonej w Lubzinie, wartość nieruchomości w księgach rachunkowych emitenta wynosi 8,3 mln zł,
  • cesja praw z umowy ubezpieczenia,
  • potwierdzony przelew wierzytelności o wartości nie niższej niż 4 mln zł,
  • zastawy na środkach trwałych o wartości nie niższej niż 8 mln zł,
  • oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR/LIBOR 1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Łączna wartość umów kredytowych zawartych z bankiem DnB NORD Polska S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 9 mln zł i 4 mln USD to jest łącznie 21,6 mln wg kursu średniego NBP z dnia podpisania umowy.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość kredytu, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.