Aktualny kurs akcji:

Aneksy do umów kredytowych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu 26 kwietnia 2012 roku aneksów do umów kredytowych z Bankiem DnB NORD Polska S.A. Aneksy opatrzone datą 26 kwietnia 2012 roku umożliwiają korzystanie z kredytu w wysokości do 19 mln zł oraz do 4 mln USD do dnia 17 stycznia 2013 roku. Jako zabezpieczenie kredytu zostały przyjęte:

  • hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 46,5 mln zł na nieruchomości Spółki objętej KW nr 8120, 25706, 43187, 21259, 30026 położonej w Lubzinie, wartość nieruchomości w księgach rachunkowych emitenta wynosi 13,4 mln zł,
  • cesja praw z umowy ubezpieczenia,
  • potwierdzony przelew wierzytelności o wartości nie niższej niż 9 mln zł,
  • zastawy na środkach trwałych o wartości nie niższej niż 10 mln zł,
  • oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR/LIBOR 1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Łączna wartość umów kredytowych zawartych z bankiem DnB NORD Polska S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 19 mln zł i 4 mln USD to jest łącznie 31,6 mln wg kursu NBP z dnia 26 kwietnia 2012 roku.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość kredytów, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.