Aktualny kurs akcji:

Aneksy do umów kredytowych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym następujących aneksów do umów kredytowych:

1) Aneks do Umowy Wieloproduktowej z ING Bankiem Śląskim S.A. z dnia 27 kwietnia 2009 roku. Aneks wydłuża termin wykorzystania kredytu do dnia 30 kwietnia 2014 roku i podnosi kwotę dostępnego limitu kredytowego do 36 mln zł. Jako zabezpieczenie kredytu zostały przyjęte cesje wierzytelności od wybranych odbiorców, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie należności kredytobiorcy, weksel własny in blanco, zastaw rejestrowy w kwocie 16,632 mln zł na zapasach wyrobów gotowych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów, hipoteka kaucyjna do kwoty 30 mln zł na nieruchomości emitenta położonej w Białej Podlaskiej, nr księgi wieczystej LU1B/00097212/6 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości (wartość hipoteki wynosi obecnie 3,0 mln zł). Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M/Libor1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Łączna wartość umów kredytowych zawartych z ING Bankiem Śląskim S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 36 mln zł.

2)  Aneks do Umowy kredytu obrotowego ze zróżnicowanym oprocentowaniem w zależności od waluty wykorzystania kredytu nr 202-1141/1/I/17/2002  z dnia 29.03.2002 roku. Aneks opatrzony datą 10 kwietnia 2012 roku wydłuża termin wykorzystania kredytu do dnia 31 grudnia 2012 roku i podnosi kwotę dostępnego limitu kredytowego do 20 mln zł.

Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 30,0 mln zł na nieruchomości Spółki położonej w Brzeźnicy. Wartość nieruchomości w księgach rachunkowych emitenta wynosi 32,6 mln zł. Dodatkowymi zabezpieczeniami są przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia oraz klauzula potrącenia środków z rachunków kredytobiorcy w PKO BP S.A.

Oprocentowanie kredytów jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M/Libor1M/EURIBOR1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umów nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Łączna wartość umów kredytowych zawartych z bankiem PKO BP S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 40 mln zł.

Kryterium uznania umów za znaczące są wartości kredytów, które przekraczają równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.