Aktualny kurs akcji:

Aneksy do umów kredytowych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym następujących aneksów do umów kredytowych zawartych z bankiem PKO BP S.A.:

  1. aneksu do Umowy kredytu obrotowego ze zróżnicowanym oprocentowaniem w zależności od waluty wykorzystania kredytu nr 202-1141/1/I/17/2002  z dnia 29.03.2002 roku. Aneks opatrzony datą 18 stycznia 2011 roku wydłuża termin wykorzystania kredytu w wysokości 10,0 mln zł do dnia 18 stycznia 2012 roku,
  2. aneksu do Umowy nr 202-127/LW/I/2/2007 kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 22.01.2007 r. Aneks opatrzony datą 18 stycznia 2011 roku wydłuża termin wykorzystania kredytu w wysokości 20,0 mln zł do dnia 18 stycznia 2012 roku,

Zabezpieczenie kredytów pozostało niezmienione tj. hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 20,0 mln zł na nieruchomości Spółki położonej w Brzeźnicy.

Oprocentowanie kredytów jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M/Libor1M/EURIBOR1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umów nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Łączna wartość umów kredytowych zawartych z bankiem PKO BP S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 30 mln zł.

Kryterium uznania umów za znaczące jest wartość kredytów, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.