Aktualny kurs akcji:

Aneks do umowy pożyczki ze spółką zależną

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 27 października 2008 roku podpisanego aneksu do umowy pożyczki zawartej pomiędzy FFiL Śnieżka S.A. (pożyczkodawcą) a spółką zależną Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. (pożyczkobiorca) z przeznaczeniem na zasilenie środków obrotowych pożyczkobiorcy. Aneks opatrzony datą 15 października 2008 roku wydłuża termin korzystania z pożyczki przez spółkę Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. do dnia 15 października 2010 roku tj. na okres kolejnych 2 lat. Kwota pożyczki wynosi 3 mln USD co stanowi równowartość 7,799 mln PLN wg. kursu średniego NBP z dnia zawarcia aneksu. Pożyczka została udzielona w formie linii odnawialnej, z możliwością wielokrotnego zadłużania się do dnia 15 października 2010 roku. Jako zabezpieczenie pożyczki został przyjęty cały majątek pożyczkobiorcy. Oprocentowanie oraz pozostałe warunki finansowe nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Aneks wejdzie w życiu w dniu jej zarejestrowania w Narodowym Banku Ukrainy.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest kwota pożyczki, która przekracza równowartość 20% kapitału zakładowego spółki Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o.