Aktualny kurs akcji:

Aneks do umowy pożyczki ze spółką zależną

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu 4 lipca 2013 roku aneksu do umowy pożyczki pomiędzy Śnieżką S.A. (pożyczkobiorca) a spółką zależną emitenta TM Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy (pożyczkodawca). Aneks podwyższa kwotę pożyczki do 45 mln zł (z obecnych 35 mln zł). Termin spłaty pożyczki pozostaje niezmieniony tj. 31 grudnia 2015 roku.

Pożyczka została udzielona w formie linii odnawialnej z przeznaczeniem na refinansowanie oddanych środków trwałych, z możliwością wielokrotnego zadłużania się i spłaty w ramach przyznanego limitu. Oprocentowanie pożyczki jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów pożyczek. Zwrot pożyczki nastąpi w terminie do 31 grudnia 2015 roku.

Łączna wartość umów pożyczek zawartych pomiędzy Śnieżką a spółką TM Investment Sp. z o.o. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 45 mln zł.

Kryterium uznania umowy pożyczki za znaczącą jest wartość umowy pożyczki, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.