Aktualny kurs akcji:

Aneks do umowy kredytowej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o podpisaniu w 17 stycznia 2008 roku aneksu do umowy kredytowej nr 202-1141/1/I/17/2002 z dnia 29.03.2002 roku zawartej z Bankiem PKO BP S.A.

Aneks przedłuża termin wykorzystania limitu kredytowego w wysokości 20,0 mln PLN do dnia 20 stycznia 2009 roku. Jako zabezpieczenie została przyjęta hipoteka łączna w wysokości 10 mln PLN na nieruchomości emitenta położonej w Brzeźnicy. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów. Łączna wartość umów kredytowych zawartych z Bankiem PKO BP S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 40 mln PLN.

Kwota kredytu przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta co stanowi kryterium uznania jej za umowę znaczącą.