Aktualny kurs akcji:

Aneks do umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 17 grudnia 2018 r. zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie aneks nr 13 do Umowy Kredytowej nr 12/2006/T o linię wielocelową wielowalutową z dnia 22 czerwca 2006 roku (zwany dalej „Aneksem”).
Na mocy przedmiotowego aneksu:

  1. została podwyższona dotychczasowa kwota dostępnego kredytu z 50 000 000,00 zł do 75 000 000,00 zł,
  2. została podwyższona dotychczasowa kwota sublimitu na stałe transze kredytowe w PLN i w dodatkowej walucie EUR z 20 000 000,00 zł do 65 000 000,00 zł,
  3. kredyt zostanie udostępniony na okres od dnia udostępnienia kredytu do dnia 18 grudnia 2023 r.

Celem zwiększenia linii kredytowej jest pozyskanie finansowania na działalność inwestycyjną Emitenta w 2019 roku.

Od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym Bank pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej, obliczonej na bazie stawki WIBOR 1M oraz marży Banku.

Zabezpieczenie kredytu oparto na: zastawie rejestrowym na rzeczach ruchomych będących własnością Emitenta wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, hipotece umownej łącznej na nieruchomości Emitenta położonej w Pustkowie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej oraz pełnomocnictwie do rachunków Emitenta w Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.