Aktualny kurs akcji:

Aneks do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym S. A. w celu pozyskania części środków na finansowanie transakcji

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 lutego 2019 r. zawarł z Bankiem Handlowym Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie aneks nr 18 do umowy kredytowej nr KRA/KRB/0044/05 z dnia 10 czerwca 2005 roku („Aneks”).

Na podstawie podpisanego Aneksu została zwiększona kwota kredytu z 50 000 000,00 (słownie: pięćdziesięciu milionów złotych) do 80 000 000,00 (słownie: osiemdziesięciu milionów złotych),który może zostać wykorzystany w PLN, EUR, USD i HUF.  Aneks wprowadził możliwość zwiększenia wykorzystania Kredytu w forintach węgierskich do kwoty 5.346.000.000,00 HUF (z dotychczasowo dostępnej kwoty 3 090 000 000,00 HUF) liczonej według kursu z dnia wykorzystania Kredytu.

Kredyt zostanie udostępniony na okres od dnia udostępnienia kredytu do dnia 10 grudnia 2021 roku. Od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym Bank pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej, obliczonej na bazie stawki referencyjnej (WIBOR, EURIBOR/LIBOR/BUBOR 3M) oraz marży Banku. Zabezpieczenie kredytu pozostało bez zmian, za wyjątkiem zmiany wysokości kwoty zabezpieczonej hipoteką łączną, wynikającej z podwyższenia kwoty kredytu. Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Celem podpisania Aneksu jest zwiększenie możliwości wykorzystania finansowania w forintach węgierskich i rozliczenia transakcji nabycia udziałów Spółki Poli-Farbe Kft. z siedzibą w Bócsa, Węgry. Opisanej w raporcie nr 2/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku.

W ocenie Zarządu z powyższych względów informacja o podpisaniu Aneksu winna być zakwalifikowana jako informacja poufna w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. a Rozporządzenia MAR.