Aktualny kurs akcji:

Aneks do umowy kredytowej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym aneksu do umowy o zintegrowany limit kredytowy z ING Bankiem Śląskim S.A. z dnia 27 kwietnia 2009 roku. Aneks zmienia dotychczasową umowę na „Umowę Wieloproduktową” i wydłuża termin wykorzystania kredytu do dnia 30 czerwca 2011 roku. Kwota kredytu została podniesiona do 30 mln zł. Jako zabezpieczenie kredytu zostały przyjęte cesje wierzytelności od wybranych odbiorców, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie należności kredytobiorcy, weksel własny in blanco, zastaw rejestrowy w kwocie 10 mln zł na zapasach wyrobów gotowych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów, hipoteka kaucyjna do kwoty 30 mln zł na nieruchomości emitenta położonej w Białej Podlaskiej, nr księgi wieczystej LU1B/00097212/6 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości (wartość hipoteki wynosi obecnie 3,5 mln zł). Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M/Libor1M/EURIBOR1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Łączna wartość umów kredytowych zawartych z ING Bankiem Śląskim S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 30 mln zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kredytu, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.