Aktualny kurs akcji:

Aneks do umowy kredytowej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym aneksu do umowy o zintegrowany limit kredytowy z ING Bankiem Śląskim S.A. z dnia 27 kwietnia 2009 roku (Raport bieżący nr 54/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 roku). Aneks wydłuża termin wykorzystania kredytu do dnia 31 maja 2010 roku. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Umowa przewiduje możliwość wykorzystania kredytu do maksymalnej wysokości 20 mln zł. Jako zabezpieczenie kredytu zostały przyjęte cesje wierzytelności od wybranych odbiorców, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie należności kredytobiorcy oraz weksel własny in blanco. Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M/Libor1M/EURIBOR1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Łączna wartość umów kredytowych zawartych z ING Bankiem Śląskim S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 20 mln zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kredytu, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.