Aktualny kurs akcji:

Aneks do umowy kredytowej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym aneksu do umowy kredytowej z dnia 19 stycznia 2009 roku z Bankiem BPH S.A. Aneks opatrzony datą 14 stycznia 2010 roku umożliwia korzystanie z kredytu w wysokości do 20 mln zł do dnia 17 stycznia 2011 roku. Jako zabezpieczenie kredytu zostały przyjęte:

  • zastawy na środkach trwałych na kwotę 14,6 mln zł,
  • hipoteka umowna kaucyjna do kwoty najwyższej 8,0 mln zł na nieruchomości Spółki objętej KW nr 8120, 25706, 43187, 21259, 30026 położonej w Lubzinie,
  • pełnomocnictwo do rachunku bankowego,
  • cesja wierzytelności pieniężnych,
  • oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M/Libor1M/EURIBOR1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Łączna wartość umów kredytowych zawartych z bankiem BPH S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 20 mln zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kredytu, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.