Aktualny kurs akcji:

Aneks do umowy kredytowej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu 25 lutego 2013 roku aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. Aneks opatrzony datą 20 lutego 2013 roku umożliwia korzystanie z kredytu w wysokości do 30 mln zł do dnia 20 lutego 2015 roku.

Zabezpieczenia kredytu pozostały niezmienione tj:

  • hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 11,25 mln zł na nieruchomości emitenta położonej w Chojnicach (lokal handlowo-usługowy) objętej KW nr SL1C/00021969/7, SL1C/00022711/1, SL1C/00029665/2,
  • cesja praw z umowy ubezpieczenia,
  • zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych w wysokości 11 mln zł,
  • poręczenia cywilno-prawne spółek zależnych emitenta TM Investment Sp. z o.o. oraz IP Solutions Sp. z o.o.

Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M/LIBOR 1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Łączna wartość umów kredytowych zawartych z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 40 mln zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kredytu, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.