Aktualny kurs akcji:

Aneks do umowy kredytowej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu 26 stycznia 2009 roku aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. Podpisany aneks do umowy z dnia 10 czerwca 2005 roku wydłuża termin wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym do dnia 25 lutego 2011 roku. Maksymalna kwota wykorzystania kredytu w wysokości 20 mln zł pozostała bez zmian. Jako zabezpieczenie kredytu zostały przyjęte zastawy na środkach trwałych na kwotę 1,0 mln zł, przewłaszczenie wyrobów i towarów na kwotę 4,5 mln zł, pełnomocnictwo do rachunku bankowego oraz potwierdzona cesja wierzytelności. Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M/Libor1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Łączna wartość umów kredytowych zawartych z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 20 mln zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kredytu, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.